معاونت های آستان

منتشر شده در عمومی

بخش مدیریتی آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع) از بخش های مختلفی تشکیل شده است:

 

حوزه معاونت های آستان نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از معاونت ها وظایف مختلفی بر عهده دارند:

آدرس پستی امامزاده حسین(علیه السلام)

آدرس: قزوین - خیابان شهداء - خیابان سلامگاه - آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا(ع)

صندوق پستی : 69356-24176

تلفن: 33571491-028   دورنگار: 33559720-028

پست الکترونیکی :  info@ebn-reza.com